Text Box: Erfa-de4gamleracer.dk

For 100 % renavl.

Mmus = Man må undre sig

Erfa-de4gamleracer.dk

Rigets finanslov for 2019.

 

§ 24.21.02: Forskellige tilskud.

 

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer:

 

Der er budgetteret med en samlet udgift for 2019 på 4,2 mill. kr., heraf går de 1,6 mill. kr tilsyneladende tilbage til  43, Interne statslige overførselsudgifter, resten 2,6 mill. kr. skal så deles mellem det husdyr- og det plantegentiske område.

 

Det hedder i bemærkningerne til punktet:

 

Der er under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer adgang til i forbindelse med overførsel af midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, at anvende op til 1,6 mill. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til administration af ordningen, samt øvrige udgifter i forbindelse med genressourcearbejdet. 

 

Punkt 35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer

I uddrag, kun de afsnit der omhandler husdyrgenetiske spørgsmål:

  På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og –racer samt plantegenetiske ressourcer. En del af bevillingen skal bruges til finansiering af aktiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank eller af andre europæiske samarbejdsparnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af landbrugsstyrelsens medvirken til gennemførelse af forskellige aktiviteter, herunder administration af området.

   Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og –racer gennemføres i henhold til lov om hold af dyr. jf.LB nr 21 af 11 januar 2018 og i overensstemmelse med FAO`s Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. registrering, overvågning, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer, Tilskud omfatter dyretilskud og kan omfatte tilskud til avlerforeninger.

 

Ad, 43. Interne statslige overførselsudgifter.

 

    Beløbet på 1,6 mill. kr. overføres til § 24.21.01 landbrugsstyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder administration af området.

 

Kommentar:

 

Man burde kunne forvente en mere helhjertet indsats fra styrelsens side med 1,6 mill. kr. til administration. Hvis de resterende 2.6 mill. kr. fordeles ligeligt mellem dyr og planter , er der ca. 1,3 mill. til hver, altså mindre end der er til administration, når vi så samtidig ser hvad de 1,3 mill. kr. skal dække, siger det sig selv at indsatsen bliver lidt halvhjertet med lidt dryppen tilskud hist og her, det virker paradoksalt, at jo tættere racerne er på at uddø, jo mindre er bevillingerne, jeg tvivler på at Bevaringsudvalget kan nå egne mål og jeg tvivler på at vi kan opfylde FAO`s Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer.

 

Mit spørgsmål er ganske enkelt: Hvad forventer Bevaringsudvalget at få for 1,3 mill. kr. og hvordan vil man opnå egne mål og dermed også den indsats FAO og Interlagen forpligtigelserne indebærer.

 

Hvorfor er Bevaringsarbejdet det eneste, der skal betale for administration ud af egen bevilling.

 

Man skal jo huske på, at det er Staten der har forpligtiget sig til at bevare racerne, avlerne udfører det praktiske arbejde med at køre foder ind i den ene ende af stalden og  møg ud i den anden, foruden de påtager sig det økonomiske ansvar med at bevare racerne, tilskuddet dækker ikke engang  de ekstra udgifter små besætninger pålægges.

 

Så avlerne burde kunne forvente en mere helhjertet indsats fra Landbrugsstyrelsens side, det er i orden at man skal spare, men der kan også spares for meget, i øjeblikket er man ved at spare racerne ihjel. 

 

/ Frank